Переведення студентів та поновлення в число студентів

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Переведення

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох закладів вищої освіти.

Переведення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється.

Переведення студентів, які навчаються за ОКР спеціаліст та ступенем магістр з однієї спеціальності на іншу, не допускається.

Студент, який бажає перевестись до Академії адвокатури України (далі – Академія), подає на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора Академії. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор Академії видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу вищої освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи. Ректор закладу вищої освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого закладу вищої освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу закладу вищої освіти, від якого надійшов запит. У закладі вищої освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор Академії, після одержання особової справи студента, видає наказ про його зарахування.

Поновлення

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

Поновлення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється.

Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості.

За результатами розгляду документів Приймальною комісією при позитивному рішенні видається наказ ректора про допуск до занять та до ліквідації академічної різниці. Академічна різниця ліквідується згідно з графіком освітнього процесу, затвердженим ректором (як правило, перші два повні тижні кожного семестру: для першого семестру – перші два тижні вересня, для другого семестру – перші два тижні лютого). У разі необхідності, ректор може визначити студенту індивідуальний графік ліквідації академічної різниці, але не більше одного місяця від дня початку занять.