Основи правознавства. Вступне фахове випробування
Для вступників, які вступають для здобуття ступеня «Бакалавр» за спеціальністю «Право» на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)
скачати PDF

Спеціальність: «Право»

Для конкурсного відбору осіб, які здобули базову або повну вищу освіту за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), для здобуття ступеня бакалавра без відриву від виробництва за спеціальністю «Право» проводиться фахове випробування з основ правознавства у формі співбесіди.


КРИТЕРІЇ
оцінювання знань на фаховому вступному випробуванні
при прийомі на навчання

081 Право та 293 Міжнародне право

 

Рівень знань за результатами співбесіди оцінюється як «високий», «достатній», «задовільний», «незадовільний».

 

Рівень Кількісна характеристика Характеристика відповідей
Високий 175–200 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, показав високі творчі здібності при викладенні матеріалу, у відповіді не допустив похибок. Відповідь на кожне питання повна.
Достатній 150–174 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, у відповіді допущені незначні похибки, що не мають суттєвого впливу на кінцевий результат. Відповіді більше ніж на половину поставлених питань повні.
Задовільний 101–149 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, але відповідь вказує на наявність суттєвих прогалин у знаннях за програмою вступних випробувань. Відповіді мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування.
Незадовільний 100 Вступник не усвідомлює змісту питань, має значні прогалини в знаннях за програмою вступних випробувань, відповіді характеризуються намаганням вгадати вірну відповідь на запитання, або не відповідає на поставлені питання.

Загальна оцінка 100 балів вважається незадовільною.

Вступник, рівень знань якого оцінений як «незадовільний», не може бути рекомендований до навчання в Академії адвокатури України.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Основи теорії держави і права

Поняття держави. Функції держави. Право: поняття та відмінність від інших соціальних норм. Поняття правових відносин.

Основи конституційного законодавства України

Місце Конституції в системі національного законодавства. Основні принципи Конституції України. Конституція України: структура і загальна характеристика. Конституція України та громадянське суспільство. Державні символи України. Конституційний статус української мови як державної. Конституційне закріплення системи державних органів України. Поняття і сутність демократії. Пряма(безпосередня) та представницька демократія. Характеристика виборчої системи України.

Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Зміст права громадянина на життя. Зміст права громадянина на свободу та особисту недоторканність. Зміст права громадянина на недоторканність житла. Зміст права громадянина на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Зміст права громадянина на свободу світогляду та віросповідання. Зміст права громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Зміст права громадянина на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Зміст права громадянина на працю. Зміст права громадянина на освіту. Конституційні обов'язки громадянина в Україні.

Верховна Рада України: склад та формування. Повноваження Верховної Ради України. Порядок обрання Президента України. Повноваження Президента України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. Компетенція Конституційного Суду України. Система адміністративно-територіального устрою України. Конституційні засади громадянства України. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 2. Порівняльне конституційне право : навч. посібник / М. В. Савчин. К. : Юрінком Інтер, 2019. 328 с.
 3. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / За заг. ред. А. Р. Крусян та А. А. Єзерова. Юрінком Інтер, 2018.
 4. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / [Т.  М.  Слінько, Л.  І.  Летнянчин, І.  І.  Дахова та ін.]. Харків : Право, 2021. 368 с.
 5. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна. Харків : Право, 2019. 310 с.
 6. Конституційне право України : підручник / [Т. М.  Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків : Право, 2020. 592 с.
 7. Конституційне право України. Повний курс: Навч. посібн. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. К.: Юрінком Інтер, 2021. 556 с.
 8. Конституційне право. Підручник | OSCE, 2021. URL : https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/489959

 

Орієнтовний перелік питань:

Основи теорії держави і права

 1. Поняття держави
 2. Функції держави
 3. Право: поняття та відмінність від інших соціальних норм
 4. Поняття правових відносин

Основи конституційного законодавства України

 1. Місце Конституції в системі національного законодавства.
 2. Основні принципи Конституції України.
 3. Конституція України: структура і загальна характеристика.
 4. Державні символи України.
 5. Конституційне закріплення системи державних органів України.
 6. Характеристика виборчої системи України.
 7. Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 8. Зміст права громадянина на життя.
 9. Зміст права громадянина на свободу та особисту недоторканність.
 10. Зміст права громадянина на недоторканність житла.
 11. Зміст права громадянина на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 12. Зміст права громадянина на свободу світогляду та віросповідання.
 13. Зміст права громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.
 14. Зміст права громадянина на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 15. Зміст права громадянина на працю.
 16. Зміст права громадянина на освіту.
 17. Конституційні обов'язки громадянина в Україні.
 18. Поняття і сутність демократії. Пряма( безпосередня) та представницька демократія.
 19. Конституційні засади громадянства України.
 20. Конституційний статус української мови як державної.
 21. Верховна Рада України: склад та формування.
 22. Повноваження Верховної Ради України.
 23. Порядок обрання Президента України.
 24. Повноваження Президента України.
 25. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.
 26. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 27. Порядок формування та склад Конституційного Суду України.
 28. Компетенція Конституційного Суду України.
 29. Система адміністративно-територіального устрою України.
 30. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

 

 

скачати PDF