Іноземна мова - 2 (англійська, німецька). Фахове вступне випробування
Для вступників, які вступають до МАГІСТРАТУРИ на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
скачати PDF

Спеціальність: «Філологія»

Для вступу на спеціальність «Філологія» для отримання ступеня «Магістр» на основі ступеня (ОКР) «Бакалавр» Правилами прийому до Академії адвокатури України передбачено Єдиний вступний іспит з іноземної мови (основна іноземна мова) та Фахове вступне випробування (друга мова) у формі тестування.


Програма вступного екзамену
з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
(друга іноземна мова)

СТРУКТУРА ТЕСТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Друга іноземна мова)

Вступний екзамен з іноземної мови (Друга мова) проводиться у письмовій формі за тестовою технологією. Завдання іспиту з іноземної мови містить 40 завдань. Кожне завдання передбачає вибір одного правильного варіанта відповіді. Правильний, на думку вступника, варіант відповіді на питання позначається у відповідній клітинці оцінювального листка відповідною літерою.

Час на виконання – 2 години.

Вступний іспит з іноземної мови (Друга мова) оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Загальна оцінка за вступний іспит з іноземної мови складається із суми балів, виставлених за відповіді на кожне з 40 питань екзаменаційного білета, та обчислюється за формулою:

Q = 100 + 2,5 × n,

де n – кількість питань, на які дані правильні відповіді.

Правильна відповідь на кожне питання оцінюється у 2,5 бала.

Кожне тестове завдання ставить за мету оцінити знання вступника, визначити відповідний рівень набутих знань, зокрема вищі когнітивні рівні. Усі тести укладаються іноземними мовами.

 

ОБСЯГ НОРМАТИВНИХ КІНЦЕВИХ ЗНАНЬ,
НАВИЧОК І ВМІНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Нормативні знання, навички та уміння з іноземної мови, здобуті за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів засвоєння курсу іноземної мови у ВНЗ, повинні забезпечити їм необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного й ситуативного спілкування. Оскільки вступне випробування з іноземної мови є тестовим, то перевірка нормативних знань, умінь і навичок аудіювання й усного спілкування іноземної мовою не передбачається. Однак на вступному випробуванні перевірятиметься володіння лексико-граматичним матеріалом іноземної мови.

Вступний іспит перевіряє: лексико-граматичні вміння й навички, які передбачають вибір правильного варіанта відповіді.

Сформованість цих умінь і навичок забезпечується нормативними кінцевими знаннями з іноземної мови, передбаченими навчальною програмою з іноземної мови за відповідним напрямом підготовки Філологія.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ

Сформованість знань лексичної системи іноземної мови є результатом засвоєння певного обсягу лексичного матеріалу з низки тем, передбачених програмою з іноземної мови:

 1. Громадсько-політичні організації в Україні та у інших країнах світу.
 2. Державний устрій України та країн, мова яких вивчається.
 3. Зовнішньополітична діяльність України.
 4. Міжнародні організації.
 5. Міжнародні юридичні документи.
 6. Політичне, економічне та військове співробітництво країн світу.
 7. Освітні, наукові, культурні та мистецькі зв'язки України з країнами світу.
 8. Преса: газетна тематика.
 9. Розвиток наукових галузей в Україні.
 10. Розвиток спорту та туризму в Україні.
 11. Становлення української державності.
 12. Документи громадсько-політичних організацій.
 13. Ділова кореспонденція.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ГРАМАТИЧНОГО МІНІМУМУ

Мовна компетентність з іноземної мови передбачає наявність обов'язкових знань граматичної будови мови.

Морфологія

 1. Іменник. Злічувальні та незлічувальні іменники. Вживання іменників у формі однини і множини. Вживання іменників у присвійному відмінку.
 2. Артикль. Основні випадки вживання неозначеного та означеного артикля. Випадки відсутності артикля.
 3. Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях порівняння.
 4. Дієслово. Вживання модальних дієслів. Вживання часових форм дієслова в активному та пасивному стані. Вживання безособових форм дієслова.
 5. Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння.
 6. Займенник. Вживання усіх класів займенника.
 7. Числівник. Кількісні й порядкові числівники.

Синтаксис

 1. Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення. Вживання простого розповідного речення (стверджувального й заперечного). Вживання складного речення (складносурядного й складнопідрядного).
 2. Пряма та непряма мова.
 3. Аналітичні та синтетичні конструкції. Флексії / прийменники. Порядок слів.

 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Англійська мова

Виберіть правильний варіант перекладу:

copyright

 1. нерухоме майно
 2. невід’ємне право
 3. авторське право
 4. патентне право
Виберіть правильний варіант перекладу:

аналіз ДНК

 1. forensic science
 2. domestic premises
 3. DNA profiling
 4. microscopic examination
Знайдіть слово близьке за значенням:

evidence

 1. testimony
 2. DNA profiling
 3. fingeprinting
 4. specimen
Знайдіть слово протилежне за значенням:

guilty

 1. suspected
 2. sentenced
 3. innocent
 4. interrogated
Знайдіть правильне визначення слова:

Injury

 1. The dishonest appropriation of property belonging to someone else with the intention of keeping it permanently
 2. Damage or loss sustained, especially of a bodily part
 3. A compulsory contribution to the state’s funds
 4. It is more limited than theft and required carrying away of the property
Заповніть пропуск, вибравши потрібне слово:

Because there was not enough … … against him, the charges were dropped.

 1. crimina
 2. evidence
 3. acquittal
 4. judgment
Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

Long ago each community … … its own law based on its own traditions and customs.

 1. has
 2. had
 3. has had
 4. was had
Заповніть пропуск правильною формою:

Because of his past criminal record, Brian was the main … … .

 1. suspect
 2. attorney
 3. employee
 4. doctor
Знайдіть продовження речення:

I decided to buy a burglar alarm after someone broke … … .

 1. in by a salesman who cheated them out of their money.
 2. into my house and stole my stereo.
 3. hostage and demanded £1,000,000 from the authorities.
 4. up at the police station, charged with shoplifting.
Знайдіть початок речення:

… … … the law of contract and family law.

 1. A case in the criminal law … …
 2. The civil law includes … …
 3. If the case is proven, … …
 4. One category is the criminal law … …
Підберіть відповідний український еквівалент запропонованих термінів:

database

 1. державні органи
 2. послуги в режимі онлайн
 3. база даних
 4. надавати доступ
Підберіть відповідний англійський еквівалент запропонованих термінів:

правові установи

 1. unification of law
 2. mixed legal systems
 3. legal institutions
 4. comprehensive code
Підберіть відповідний варіант відповіді:

If they … … the robbery better, they could have succeeded.

 1. planned
 2. had planned
 3. were planning
 4. plan
Прочитайте текст та визначіть для себе основну думку.

In the past ten years criminal incidents in Great Britain have become rarer. Burglary and car crime are about half as common as they used to be earlier, robbery has fallen by a fifth. Instead of calming down, though, the public seems to have become more troubled by minor offences being committed by young people. Concerns about anti-social behavior are more widespread than anxieties about crime. More people see loitering teenagers as a problem these days, they believe anti-social behavior in the streets to be a big problem in their area. What does anti-social behavior mean? It causes or is likely to cause harassment, alarm, or distress and covers a wide range of anti-social actions which impact on individuals and damage the wider community. Anti-social behavior may be both criminal and non-criminal and includes such actions as, for example, attacks, begging, drug dealing, hate behavior, threatening behavior, prostitution, graffiti, shouting and public disorder, racism, vandalism, underage drinking, verbal abuse, street robberies, vehicle crime, etc.

Визначіть ключові слова до поданого тексту:

 1. crime, a burglar, to rob, a vandal, to commit
 2. to work, a professor, workstation, a student
 3. to drink, sandwich, fast food, eating
 4. a police officer, to mug, a victim, an offender

 

Німецька мова

Виберіть правильний варіант перекладу:

die Einladung

 1. виконання
 2. прохання
 3. запрошення
 4. зізнання
Виберіть правильний варіант перекладу:

учасник

 1. das Mitglied
 2. der Berater
 3. der Teilnehmer
 4. der Forscher
Знайдіть слово близьке за значенням:

erledigen

 1. abmachen
 2. ausfüllen
 3. auswählen
 4. ausziehen
Знайдіть правильне визначення слова:

der Konferenzraum

 1. der Raum, wo man sich erholt
 2. der Raum für die Durchführung der Konferenz
 3. der Arbeitsraum, wo die Versuche durchgeführt werden
 4. der Raum für die Absolventen
Заповніть пропуск, вибравши потрібне слово:

Der Konferenzsaal besitzt eine großzügige … .

 1. die Ausstattung
 2. die Beschwerde
 3. die Erfahrung
 4. die Diskussion
Заповніть пропуски, вибравши потрібний варіант:

1. Die jungen Forscher … über ihre Erfolge auf der wissenschaftlichen Konferenz.

 1. berichtet
 2. berichtete
 3. berichten
 4. berichte

 

2. Die feierliche Eröffnung … gewöhnlich im großen Plenarsaal … .

 1. fanden statt
 2. werden stattfinden
 3. sollen stattfinden
 4. findet statt

 

3. Die Begrüßungsansprache wird … Rektor der Universität gehalten.

 1. mit
 2. vom
 3. aus
 4. vor
Заповніть пропуск правильною формою:

1. Ich … mich an der Diskussion beteiligen.

 1. durftest
 2. solltest
 3. können
 4. solle

 

2. Wir … den Fragebogen rechtzeitig abgeben.

 1. müsst
 2. sollt 
 3. sollen
 4. soll 
Заповніть пропуск правильною формою:

1. Auf der Konferenz … aktuelle wissenschaftliche Probleme … .

 1. hat besprochen
 2. wurden besprochen
 3. bespricht man
 4. war besprochen

2. Das Internet … zur Zeit überall und viel … .

 1. wird genutzt
 2. haben genutzt
 3. waren genutzt
 4. wollte genutzt
Знайдіть продовження речення:

Der Student lernt neue deutsche Wörter, … .

 1. um besser zu verstehen
 2. statt zu schweigen
 3. ohne zu besuchen
 4. um zu gehen
Знайдіть початок речення:

…, fuhren alle Teilnehmer nach Hause.

 1. Als die Konferenz begann
 2. Als die Konferenz zu Ende war
 3. Als die Konferenz anfang
 4. Als die Konferenz zu früh war
Прочитайте текст і визначіть головну думку для себе.

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit tauschten unsere Vorfahren Güter aus, die sie gesammelt oder gefunden hatten. Später begann die systematische Herstellung von Produkten mit dem Zweck, diese gegen andere Güter einzutauschen. Es entwickelte sich im Laufe der Jahrtausende ein umfangreiches Produktions- und Handelswesen, das wir als “Wirtschaft" bezeichnen. Ein besonderes Kennzeichen der Wirtschaft sind knappe Güter, die in einem begrenzten Umfang zur Verfügung stehen und denen ein bestimmter Wert zugemessen wird.

Die Erklärung und Beschreibung der wirtschaftlichen Vorgänge ist die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften, die sich in die beiden Disziplinen „Volkswirtschaftslehre" und „Betriebswirtschaftslehre" gliedern. Während sich die Volkswirtschaftslehre mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen befasst, stehen im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre wirtschaftliche Fragestellungen von kleineren Einheiten (Betrieben, Unternehmen) im Vordergrund.

Визначте ключові слова до тексту:

1. A. das Gut                B. die Kosten                          C. der Preis                  D. die Produktion

2. A. die Lehre             B. die Wirtschaft                      C. die Planung              D. die Wissenschaft

 


 

Рекомендована література:

 1. Гусак Т.М. Modern English Grammar in Practice. – К.: Фірма «ІНКОС», 2002.
 2. Долинин К.А. Интерпретация текста: учебн. пособие. – М.: Просвещение, 1985.
 3. Драненко Г.Ф. Методичні поради для аналізу художнього тексту. – Чернівці: Рута, 2003.
 4. Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. – Вінниця, 2003.
 5. Карабан В. Переклад наукової і технічної літератури. У 2 т. – Харків, 2001.
 6. Комплексний довідник. Англійська мова / Я.В. Довгополова, М.Ю. Бабенко, Л.О. Зинов’єва, Г.Ю. Погожих. – Харків: ТОРСІНГПЛЮС, 2008.
 7. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу – К.: Юніверс, 2003.
 8. Максимов С.Є., Радченко Т.Н. Перекладацький аналіз тексту. К., 2001.
 9. Основи перекладознавства: навч. посібник / за ред. А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2008.
 10. Петько Л.В., Ніколаєнко В.В. Англійська мова для вступників до магістратури : навч. посібник для бакалаврів, викладачів та студентів ВНЗ / за ред. Гончарова В.І. – К.: Ун-т «Україна», 2010.
 11. Петько Л.В., Ніколаєнко В.В. Англійська мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.060101 «Правознавство» : навч. посібник для бакалаврів, викладачів та студентів ВНЗ / за ред. Андрусишина Б.І. – К.: Ун-т «Україна», 2010.
 12. Петько Л.В., Ніколаєнко В.В., Торбін Г.М., Рокицький М.О., Чумак М.Є. Англійська мова для вступників до магістратури / за ред. Гончарова В.І. – К.: Ун-т «Україна», 2010.
 13. Попович М.М. Основи теорії мовної комунікації: конспект лекцій. – Чернівці: Рута, 2008.
 14. Посібник з аудіювання: Книга для викладачів / авт.-укл.: Гусак Т.М., Мірошниченко Н.О. – К.: КНЕУ, 2000.

 

 

скачати PDF