Правознавство. Вступне фахове випробування (м.спец.)
Для вступників, які вступають на третій курс для продовження навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
скачати PDF

Спеціальність: «Право»

Для вступу на напрям підготовки «Правознавство» для отримання ступеня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» Правилами прийому до Академії адвокатури України передбачено фахове випробування з правознавства у формі співбесіди.


ПРОГРАМА
вступного фахового випробування
з правознавства

 

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань на фаховому вступному випробуванні
(у формі співбесіди)

Рівень знань за результатами співбесіди оцінюється як «високий», «достатній», «задовільний», «незадовільний».

 

Рівень Кількісна характеристика Характеристика відповідей
Високий 175-200 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, показав високі творчі здібності при викладенні матеріалу, у відповіді не допустив похибок. Відповідь на кожне питання повна.
Достатній 150-174 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, у відповіді допущені незначні похибки, що не мають суттєвого впливу на кінцевий результат. Відповіді більше ніж на половину поставлених питань повні.
Задовільний 124-149 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, але відповідь вказує на наявність суттєвих прогалин у знаннях за програмою вступних випробувань. Відповіді мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування.
Незадовільний 100-123 Вступник не усвідомлює змісту питань, має значні прогалини в знаннях за програмою вступних випробувань, відповіді характеризуються намаганням вгадати вірну відповідь на запитання, або не відповідає на поставлені питання.

Загальна оцінка від 100 до 123 балів вважається незадовільною.

Вступник, рівень знань якого оцінений як «незадовільний», не може бути рекомендований до навчання в Академії адвокатури України.


 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Частина перша
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Співвідношення права і держави. Основні теорії походження держави та їх втілення у політичній практиці. Типологія держави. Сутність та ознаки держави. Особа і держава. Поняття, принципи та структура громадянського суспільства. Громадянське суспільство і правова держава: поняття і співвідношення. Функції держави: поняття, підстави для класифікації, форми та методи здійснення. Поняття, ознаки та структура механізму держави. Державний орган: поняття, ознаки, види. Поняття та типологія форми держави. Поняття політичних режимів. Форма державного правління. Поняття форми державно-територіального устрою та його історичні типи.

Сучасні концепції праворозуміння. Поняття, ознаки, принципи, функції і сутність права. Співвідношення права і закону. Співвідношення національного і міжнародного права. Поняття і структура правової системи. Поняття, основні ознаки і структура системи права. Поняття системи законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства. Юридичні джерела (форми) права. Поняття нормативно-правового акту і його відмінність від інших правових актів. Поняття, ознаки, структура та види правовідносин. Поняття та види презумпцій. Поняття й основні форми реалізації норм права. Прогалини в праві і способи їх усунення. Поняття, способи (методи) та види тлумачення норм права. Поняття, ознаки і види правової і правомірної поведінки. Поняття, ознаки, види та склад правопорушення. Поняття, ознаки, принципи, функції та види юридичної відповідальності. Поняття, принципи, вимоги і гарантії законності. Поняття, функції та принципи правопорядку. Поняття, структура і функції правосвідомості. Поняття, види та структура правової культури. Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання. Поняття правового впливу і правового регулювання: співвідношення. Види, способи, типи і механізм правового регулювання.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищ. навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків: Право, 2011.
 2. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посібник / [за ред. О. В. Зайчука, П. М. Оніщенко]. К.: Юрінком Інтер, 2015.
 3. Загальна теорія права : підручник / [за заг. ред. М. І. Козюбри]. К.: Ваіте, 2016.
 4. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права. Елементарний курс. Видання друге. X.: Одіссей, 2015.
 5. Машков А. Д. Теорія держави і права : підручник. К.: Дакор, 2014.
 6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. Вид. 9-е. Львів: Край, 2016.
 7. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 2-ге видання. К.: КНТ; ЦУЛ, 2017.
 8. Теорія держави і права : навч. посіб. / Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. К.: Освіта України, 2017.
 9. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. К., 2007.
 10. Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / [О. О. Тихомиров, М. М. Мікуліна, Ю. А. Іванов та ін.]; за заг. ред. Л. М. Стрельбицької. К.: Кондор, 2016. URL: http://tihoma-law.at.ua/teoria_dergavy_i_prava_tihoma_2016.pdf

 

Частина друга
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Основні етапи розвитку конституціоналізму в Україні. Поняття, види та особливості конституційно правових інститутів. Прогалини і колізії у конституційному праві України та шляхи їх усунення і подолання. Властивості Конституції України як Основного Закону. Конституційні засади співвідношення норм міжнародного права і законодавства України. Конституційний принцип поділу державної влади. Система стримувань та противаг. Конституційний статус української мови як державної. Конституційні принципи організації і діяльності органів державної влади в Україні. Характеристика виборчої системи України. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Принцип верховенства права в системі засад конституційного ладу. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Принцип недискримінації у законодавстві України. Поняття та принципи громадянства. Право на притулок в Україні: поняття і правова регламентація. Загальні засади конституційного ладу в Україні. Конституційно-правові засади українського парламентаризму. Конституційна система органів виконавчої влади в Україні. Співвідношення виконавчої влади з законодавчою і судовою владами. Конституційний статус Президента як глави держави. Поняття і сутність конституційної юрисдикції. Поняття і сутність місцевого самоврядування, його місце в системі публічної влади. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. Конституційна реформа в Україні. Судова реформа в Україні.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 2. Порівняльне конституційне право : навч. посібник / М. В. Савчин. К. : Юрінком Інтер, 2019. 328 с.
 3. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / За заг. ред. А. Р. Крусян та А. А. Єзерова. Юрінком Інтер, 2018.
 4. Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / [Т.  М.  Слінько, Л.  І.  Летнянчин, І.  І.  Дахова та ін.]. Харків : Право, 2021. 368 с.
 5. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна. Харків : Право, 2019. 310 с.
 6. Конституційне право України : підручник / [Т. М.  Слінько, Л. І. Летнянчин, Ф. В. Веніславський та ін.] ; за заг. ред. Т. М. Слінько. Харків : Право, 2020. 592 с.
 7. Конституційне право України. Повний курс: Навч. посібн. / Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. К.: Юрінком Інтер, 2021. 556 с.
 8. Конституційне право. Підручник | OSCE, 2021. URL : https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/489959

 

Частина третя
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Джерела кримінального права України. Поняття кримінальної відповідальності. Поняття злочину за кримінальним правом України. Основні ознаки злочину за кримінальним правом України. Поняття складу злочину. Види складів злочину. Поняття кваліфікації злочину. Види об’єктів злочинів. Поняття, значення та ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Поняття та ознаки суб’єкта злочину. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її ознаки. Поняття та форми вини. Поняття та ознаки співучасті. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності. Поняття множинності злочинів та її форми. Повторність злочинів. Сукупність злочинів та її види. Рецидив. Співучасть у злочині. Види співучасників у злочині. Форми співучасті у злочині. Поняття та мета покарання. Принципи та загальні начала призначення покарання. Поняття, правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник у 3-х томах. Том 1. Загальні засади. 2-е вид., допов. К.: Дакор, 2019.
 2. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Конспект лекцій. К.: Алерта, 2019.
 3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник [за ред. В.Я.Тація, В.І.Борисова, В.І.Тютюгіна]. 5-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2015.
 4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : в 2 т. / [за загальн. ред. Андрушка П.П., Гончаренка В.Г., Фесенка Є.В.]. 3-є вид., перероб. та допов. — К.: Правова Єдність, 2009.
 5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [за ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка]. Видання 10-те, перероблене та доповнене. К.: Дакор, 2018.
 6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [під ред. О.М.Джужі, А.В.Савченка, В.В.Чернєя]. К.: Юрінком Інтер, 2017.
 7. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації. К.: Юрінком Інтер, 2006.

 

Частина четверта
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Об’єктивність поділу права на приватне і публічне. Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільного права. Функції цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права. Поняття та види джерел цивільного права. Цивільне та господарське законодавство: проблеми вибору норми при застосуванні. Значення цивілістичної науки у становленні та вдосконаленні цивільного законодавства та практики його застосування. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Рішення Конституційного Суду України у сфері цивільного права. Міжнародні акти у системі цивільного законодавства України. Звичай як регулятор цивільних правовідносин. Моральні засади суспільства як регулятор цивільних правовідносин. Аналогія права та аналогія закону в цивільному праві. Роль судової, нотаріальної практики в тлумаченні норм цивільного законодавства. Види цивільно-правових відносин: регулятивні та охоронні, абсолютні та відносні, речові та зобов’язальні, майнові та особисті немайнові відносини. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Межі здійснення цивільних прав та наслідки зловживання правом. Юридичні факти та їх класифікація у цивільному праві. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та види правочинів. Представництво як спосіб здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків. Розмежування понять строк та термін у цивільному праві. Цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав: співвідношення норм Конституції України та норм Цивільного кодексу України. Види особистих немайнових прав. Основні ознаки, поняття та види особистих немайнових прав фізичної особи. Захист особистих немайнових прав. Поняття та види права власності. Загальна характеристика речових прав на чуже майно: поняття та види. Способи захисту права власності. Способи набуття та припинення права власності. Зобов’язальне право та його система. Поняття зобов’язання. Види зобов’язань. Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення боржника від відповідальності.

Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Правила та перешкоди спадкування за законом. Правила та перешкоди спадкування за заповітом. Відмінність прийняття спадщини від оформлення спадщини. Прийняття й оформлення спадщини. Спадковий договір: поняття, сторони, форма та зміст.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільне право України. Частина 1 : підручник / [за ред. Р.Б.Шишки]. К.: Ліра-К, 2018.
 2. Цивільне право : підручник : у 2 т. / [за ред. проф. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2-ге вид., переробл. та допов. Х.: Право, 2014. Т. 1 / [В.І. Борисова та ін.]. 2014.
 3. Цивільне право : підручник : у 2 т. / [за ред. проф. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького] ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». 2-ге вид., переробл. та допов. Х.: Право, 2014. Т. 2 / [Л.М.Баранова та ін.]. 2014.
 4. Словник юридичних термінів і понять : навч. посіб. / [В.Г.Гончаренко та ін.; за ред. проф. В.Г.Гончаренка та З.В.Ромовської] ; Акад. адвокатури України. К.: Юстініан, 2013.
 5. Цивільне право : альб. схем : посібник / Є.О.Мічурін, О.Р.Шишка. 4-те вид., переробл. та допов. Х.: Фактор, 2013.
 6. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / [І.А.Бірюков та ін.]; за ред. проф. І.А.Бірюкова і Ю.О.Заіки. К.: Правова єдність; Алерта, 2014.
 7. Українське цивільне право. Право власності : підручник : акад. курс / Зорислава Ромовська. К.: Правова єдність, 2011.
 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України за ред. В. Бобрика. Центр навчальної літератури, 2017.
 9. Цивільне право України у поняттях і термінах : слов.-довід. для ВНЗ / В.І.Плахтєєва. Х.: Форт, 2013.
 10. Цивільне право України : навч. посіб. / А.В.Гончарова, Т.А.Кобзєва; Сум. держ. ун-т. Суми, 2015.

 

Частина п’ята
ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Поняття, предмет і метод фінансового права. Загальна характеристика фінансового законодавства. Органи управління публічними фінансами. Суть і значення фінансового контролю, його види, форми і методи. Бюджетна система України. Склад надходжень та витрат бюджету. Поняття бюджетного процесу та його стадії. Поняття, ознаки та функції податку. Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції. Система податкового законодавства України. Поняття і зміст податкової системи України. Банківська система України.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. Х.: Право, 2018.
 4. Фінансове право : навч. посіб. / [Л. К. Воронова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н. Ю. Пришви ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Ліра-К, 2018.
 5. Фінансове право: підруч. Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ України, 2018.

 


 

Орієнтовний перелік питань:

 

Основи теорії держави і права

 1. Поняття та ознаки держави.
 2. Форми держави (форми державного правління, державно-територіального устрою, державного режиму).
 3. Ознаки, принципи, функції і сутність права.
 4. Види законів.
 5. Поняття правоздатності та дієздатності.
 6. Норми права. Структура норм права.
 7. Систематизація законодавства.
 8. Поняття та види юридичної відповідальності.

 

Основи конституційного законодавства України

 1. Властивості Конституції України як Основного Закону.
 2. Основні принципи Конституції України.
 3. Конституційний принцип поділу державної влади. Система стримувань та противаг.
 4. Поняття та принципи громадянства.
 5. Конституційний статус української мови як державної.
 6. Характеристика виборчої системи України.
 7. Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 8. Право на притулок в Україні: поняття і правова регламентація.
 9. Принцип недискримінації у законодавстві України.
 10. Конституційне закріплення системи державних органів України.
 11. Конституційний статус Президента як глави держави.
 12. Конституційний склад, порядок обрання і строк повноважень Верховної Ради України.
 13. Порядок формування, склад і повноваження Конституційного Суду України.
 14. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України.
 15. Конституційні засади судочинства.
 16. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції.
 17. Поняття і сутність місцевого самоврядування, його місце в системі публічної влади.

 

Цивільне право

 1. Місце цивільного права серед інших галузей права.
 2. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.
 3. Принципи здійснення цивільних прав.
 4. Юридичні факти та їх класифікація у цивільному праві.
 5. Розмежування понять «строк» та «термін» у цивільному праві.
 6. Цивільне правопорушення, його структурні елементи.

 

Кримінальне право

 1. Джерела кримінального права України.
 2. Поняття кримінальної відповідальності.
 3. Поняття злочину за кримінальним правом України.
 4. Основні ознаки злочину за кримінальним правом України.
 5. Поняття складу злочину. Види складів злочину.
 6. Поняття кваліфікації злочину.
 7. Види об’єктів злочинів.
 8. Поняття, значення та ознаки об’єктивної сторони складу злочину.
 9. Поняття та ознаки суб’єкта злочину.
 10. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину та її ознаки.
 11. Поняття та форми вини.
 12. Поняття та ознаки співучасті.
 13. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.
 14. Необхідна оборона: поняття, ознаки, умови правомірності.
 15. Поняття множинності злочинів та її форми.
 16. Повторність злочинів.
 17. Сукупність злочинів та її види.
 18. Співучасть у злочині.
 19. Види співучасників у злочині.
 20. Форми співучасті у злочині.
 21. Поняття та мета покарання.
 22. Принципи та загальні начала призначення покарання.
 23. Поняття, правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

 

Фінансове право

 1. Поняття, предмет і метод фінансового права.
 2. Загальна характеристика фінансового законодавства.
 3. Органи управління в галузі фінансів.
 4. Суть і значення фінансового контролю, види, форми і методи.
 5. Бюджетна система України.
 6. Склад надходжень та витрат бюджету.
 7. Поняття бюджетного процесу та його стадії.
 8. Банківська система України.
 9. Поняття, ознаки та функції податку.
 10. Елементи юридичного складу податку як юридичної конструкції.
 11. Система податкового законодавства України.
 12. Поняття і зміст податкової системи України.

 

 

скачати PDF