Основи правознавства. Вступне фахове випробування (м.спец.: з.ф.)
Для вступників, які вступають на другий курс для навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» здобутого за іншою спеціальністю
скачати PDF

Спеціальність: «Право»

Для конкурсного відбору осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти (для вступу на перший курс заочної форми навчання спеціальності «Право») або здобувають ступінь (рівень) вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, та осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (для вступу на 2 курс), проводиться фахове випробування з основ правознавства у формі співбесіди.


КРИТЕРІЇ
оцінювання знань на фаховому вступному випробуванні
при прийомі на навчання

081 Право та 293 Міжнародне право

 

Рівень знань за результатами співбесіди оцінюється як «високий», «достатній», «задовільний», «незадовільний».

 

Рівень Кількісна характеристика Характеристика відповідей
Високий 175–200 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, показав високі творчі здібності при викладенні матеріалу, у відповіді не допустив похибок. Відповідь на кожне питання повна.
Достатній 150–174 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, у відповіді допущені незначні похибки, що не мають суттєвого впливу на кінцевий результат. Відповіді більше ніж на половину поставлених питань повні.
Задовільний 124–149 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, але відповідь вказує на наявність суттєвих прогалин у знаннях за програмою вступних випробувань. Відповіді мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування.
Незадовільний 100-123 Вступник не усвідомлює змісту питань, має значні прогалини в знаннях за програмою вступних випробувань, відповіді характеризуються намаганням вгадати вірну відповідь на запитання, або не відповідає на поставлені питання.

Загальна оцінка від 100 до 123 балів вважається незадовільною.

Вступник, рівень знань якого оцінений як «незадовільний», не може бути рекомендований до навчання в Академії адвокатури України.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Основи теорії держави і права

Поняття держави. Функції держави. Право: поняття та відмінність від інших соціальних норм. Поняття правових відносин.

Основи конституційного законодавства України

Місце Конституції в системі національного законодавства. Основні принципи Конституції України. Конституція України: структура і загальна характеристика. Державні символи України. Конституційне закріплення системи державних органів України. Характеристика виборчої системи України. Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Зміст права громадянина на життя. Зміст права громадянина на свободу та особисту недоторканність.

Зміст права громадянина на недоторканність житла. Зміст права громадянина на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Зміст права громадянина на свободу світогляду та віросповідання. Зміст права громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації. Зміст права громадянина на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Зміст права громадянина на працю. Зміст права громадянина на освіту. Конституційні обов'язки громадянина в Україні. Конституційні принципи виборчого права в Україні. Конституційно-правові засади організації і проведення референдумів в Україні. Верховна Рада України: склад та формування.

Конституційно-правовий статус народного депутата в Україні. Повноваження Верховної Ради України. Порядок обрання Президента України. Повноваження Президента України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. Компетенція Конституційного Суду України. Система адміністративно-територіального устрою України. Конституційні засади громадянства України. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. вищ. навчальних закладів / М.В.Цвік, О.В.Петришин, Л.В.Авраменко [та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В.Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В.Петришина. – Х. : Право, 2011.
 2. Загальна теорія права : підручник / [за заг. ред. М.І.Козюбри]. – К. : Ваіте, 2015.
 3. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права. Елементарний курс. – Видання друге. – X. : Одіссей, 2014.
 4. Машков А.Д. Теорія держави і права : підручник. – К. : Дакор, 2014.
 5. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. – Вид. 6-е. – Х.: Консум, 2012.
 6. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. – 2-ге видання. – К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.
 7. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / О.В.Зайчук, Д.П.Заєць, В.С.Журавський [та ін.] ; О.В.Зайчук (відпов. ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2008.
 8. Теорія держави і права: навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / [О.О.Тихомиров,  М.М.Мікуліна, Ю.А.Іванов та ін.] ; за заг. ред. Л.М.Стрельбицької. – К.: Кондор, 2016.
 9. Конституційне право України : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / [за заг. ред. В.Ф. Погорілка]. – К. : Алерта, 2010.
 10. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналіт. огляд та комент.). – К. : Ін Юре, 2010.
 11. Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина : навчальний посібник (рекомендований МОН). – 2012.
 12. Орленко В.І., Орленко В.В. Конституційне право України : посібник для підготовки до іспитів. – Видання 6-те, допов. та перероблене. – 2014.
 13. Баулін О.В., Лебідь В.І. Конституційне законодавство України : навчальний посібник. – 2015. – (Серія «Студентський мінімум»).
 14. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю.Г.Барабаш, Л.К.Байрачна, І.І.Дахова та ін. ; за заг. ред. Ю.Г.Барабаша. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2015.
 15. Тетарчук І.В. Конституційне право України. Для підготовки до іспитів : навчальний посібник. – 2015.
 16. Федоренко В. Конституційне право України : підручник (рекомендовано МОН). – 2015.
 17. Теорія і практика застосування конституційного права України. – Х.: Право. – 2016.
 18. Конституційне право України: підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України. – К. : Ліра, 2016.
 19. Лапкін А.В. Судове право України: навч.посіб. у схемах / вид.2-ге, змін та допов. – Х. : Право, 2017.
 20. Конституційні засади сучасного державотворення :навч.посіб. у питаннях і відповідях / Т.Е.Кагановська, Е.І.Григоренко, Я.О.Григоренко, О.С.Передерій, заг. ред. Т.Е.Кагановської. – Х. : Право, 2017.
 21. Виборче право: підруч. / В.Ф. Нестерович. – К. : Ліра, 2017.

 

Орієнтовний перелік питань:

Основи теорії держави і права

 1. Поняття держави
 2. Функції держави
 3. Право: поняття та відмінність від інших соціальних норм
 4. Поняття правових відносин

Основи конституційного законодавства України

 1. Місце Конституції в системі національного законодавства.
 2. Основні принципи Конституції України.
 3. Конституція України: структура і загальна характеристика.
 4. Державні символи України.
 5. Конституційне закріплення системи державних органів України.
 6. Характеристика виборчої системи України.
 7. Поняття, зміст і види конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 8. Зміст права громадянина на життя.
 9. Зміст права громадянина на свободу та особисту недоторканність.
 10. Зміст права громадянина на недоторканність житла.
 11. Зміст права громадянина на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 12. Зміст права громадянина на свободу світогляду та віросповідання.
 13. Зміст права громадянина на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.
 14. Зміст права громадянина на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
 15. Зміст права громадянина на працю.
 16. Зміст права громадянина на освіту.
 17. Конституційні обов'язки громадянина в Україні.
 18. Конституційні принципи виборчого права в Україні.
 19. Конституційно-правові засади організації і проведення референдумів в Україні.
 20. Верховна Рада України: склад та формування.
 21. Конституційно-правовий статус народного депутата в Україні.
 22. Повноваження Верховної Ради України.
 23. Порядок обрання Президента України.
 24. Повноваження Президента України.
 25. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України.
 26. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 27. Порядок формування та склад Конституційного Суду України.
 28. Компетенція Конституційного Суду України.
 29. Система адміністративно-територіального устрою України.
 30. Конституційні засади громадянства України.
 31. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

 

 

скачати PDF