Іноземна мова (англійська, німецька). Вступне фахове випробування
Для вступників, які вступають на другий курс за іншою спеціальністю — «паралельне навчання»
скачати PDF

Спеціальність: «Філологія»

Для конкурсного відбору осіб, які здобувають ступінь (рівень) вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, та осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, проводиться фахове випробування з іноземної мови у формі співбесіди.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
з дисципліни «Іноземна мова (англійська, німецька)»

035 Філологія


 

КРИТЕРІЇ
оцінювання знань на фаховому вступному випробуванні
при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

 Рівень знань за результатами співбесіди оцінюється як «високий», «достатній», «задовільний», «незадовільний».

 

Рівень Кількісна характеристика Характеристика відповідей
Високий 175–200 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, показав високі творчі здібності при викладенні матеріалу, у відповіді не допустив похибок. Відповідь на кожне питання повна.
Достатній 150–174 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, у відповіді допущені незначні похибки, що не мають суттєвого впливу на кінцевий результат. Відповіді більше ніж на половину поставлених питань повні.
Задовільний 101–149 Вступник виявив знання за Програмою вступних випробувань в обсязі, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, але відповідь вказує на наявність суттєвих прогалин у знаннях за програмою вступних випробувань. Відповіді мають фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування.
Незадовільний 100 Вступник не усвідомлює змісту питань, має значні прогалини в знаннях за Програмою вступних випробувань, відповіді характеризуються намаганням вгадати правильну відповідь на запитання, або не відповідає на поставлені питання.

Загальна оцінка 100 балів вважається незадовільною.

Вступник, рівень знань якого оцінений як «незадовільний», не може бути рекомендований до навчання в Академії адвокатури України.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Перелік лексичних тем

Англійська мова / Німецька мова

 

 1. Теми особистісної сфери спілкування (Я, моя сім’я, розпорядок дня, помешкання, одяг, їжа, покупки, дозвілля)
 2. Теми публічної сфери спілкування (природа, погода, міський транспорт, місто)
 3. Студентське життя, вивчення іноземних мов.
 4. Державний устрій України та країн, мова яких вивчається.
 5. Географічне положення, клімат України та країн, мова яких вивчається.

 

Перелік граматичних тем

Англійська мова

 1. WH-questions
 2. Present Simple
 3. Прийменники in, on, at
 4. Past Simple
 5. Irregular Verbs
 6. Countable & Uncountable Nouns
 7. Present Continuous
 8. Word Order
 9. Past Continuous
 10. Future Simple
 11. Present Perfect
 12. Verb + Ing or to-infinitive
 13. Modal Verbs (have to, must)
 14. Conditional Sentences (1, 2)
 15. Passive Voice
 16. Future Forms
 17. Present Perfect & Present Perfect Continuous
 18. Comparatives & Superlatives
 19. Numerals: cardinal and ordinal

 

Німецька мова

 1. Особові, присвійні, вказівні займенники та їх відмінювання.
 2. Неозначено-особовий man та безособовий займенник es.
 3. Іменники та  артиклі (означені, неозначені) та їх відмінювання.
 4. Правила утворення множини іменників.
 5. Правильні та неправильні дієслова.
 6. Відмінювання дієслів у Präsens.
 7. Дієслова sein, haben, werden.
 8. Сильні дієслова, які змінюють кореневу голосну в Präsens
 9. Модальні дієслова та їх відмінювання.
 10. Зворотні дієслова.
 11. Заперечення nicht, kein.
 12. Futurum I
 13. Порядок слів в простому реченні.
 14. Imperativ.
 15. Прийменники з Dat.та Akk.
 16. Відокремлювані та невідокремлювані префікси.
 17. Відмінювання прикметників
 18. Ступені порівняння прикметників.
 19. Числівники: кількісні та порядкові

 

Від вступника очікується вміння використовувати в мові фрази та вирази для розповіді про себе та сім'ю, про свої уподобання в їжі, музиці та ін., вести підготовлену і непідготовлену бесіду ситуативного характеру, виразно та з розумінням змісту читати тексти запропонованої тематики, ставити до них питання з питальним словом або без нього, відповідати на питання до прочитаних текстів, вміти розпізнавати граматичні структури в реченнях та адекватно їх перекладати; граматично правильно оформлювати іншомовне мовлення; правильної артикулювати звуки, звукосполуки англійської/німецької мови, акцентуавати, сигментувати та інтонувати фрази та речення.

 

Рекомендована література:

 1. Возна М. О., Гапонів А. Б., Акулова О. О., Хоменко Н. С., Гуль В. С. Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс : підручник для студ. та викладачів вищих навч. закладів. Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. 480 с.
 2. Рибак І., Атертон В. Let’s Stady Grammar. Граматика англійської мови. Київ : Ранок, 2015. 328 с.
 3. Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для студ. юрид. і гуманітарних спец. / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; ред.: Л. В. Мисик; А. Л. Арцишевська, Л. Р. Кузнецова, Л. Л. Поплавська. Київ : Атіка, 2000. 367с.
 4. Попович М. М. Основи теорії мовної комунікації: конспект лекцій. Чернівці : Рута, 2008. 151 с.
 5. Зарума О. Р. Практична граматика (Getting along with English Grammar). Ч. 1. Артиклі, іменники, займенники та сполучники, прикметники, прислівники. Вінниця : Нова Книга, 2013. 264 с.
 6. Черноватий Л. М. Практичний курс англійської мови. 1-й курс. Вінниця : Нова Книга, 2005. 432 с.
 7. Мюллер В. К., Зубков М. Г. Сучасний Англо-Український Українсько-Англійський словник 200 000 слів. Харків : Школа, 2014. 944 с.
 8. Барановська Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ : Логос, 2015. 384с.
 9. Carter, R. & McCarthy, M. Cambridge Grammar of English. Cambridge: CUP, 2007.
 10. Raymond Murphy Englisch Grammar In Use. Cambridge University press, 2012. 328 c.
 11. Pat Pledger. English for Human Resources. Oxford University Press, 2007.
 12. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader. Intermediate Business English, Longman, 2002.
 13. Heather Ferlicchia. Commercial English.  Х. Изд-во Торсинг, 2006. 192 с.
 14. Mac Kenzie Ian. English for Business Studies. Cambridge University Press, 1999.
 15. I. Barral, N. Barral. Intelligent Business. Intermediate Business English, Longman, 2006.
 16. Strutt P. Business Grammar and Usage. Market Leader. Longman, 2000.
 17. Лисенко Е. І., Корольова М. Р., Залевська В. Ю. та ін. Підручник німецької мови. Вінниця : Нова книга, 2007.
 18. Бориско Н. Ф. DU I. Deutsch für Germanistikstudenten : навч.-метод. комплекс. Вінниця : Нова книга, 2009. 459 с.
 19. Паремська Д. А. Практична граматика (німецька мова). Київ : Арій, 2010. 345 с.
 20. Narustrang E. Übungen zur deutschen Grammatik. СПб : Антология, 2007. 272 с.
 21. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, 2008.
 22. Themen aktuell. Kursbuch + Arbeitsbuch. Hueber Verlag, Deutschland, 2014.
 23. Schritte plus. Kursbuch + Arbeitsbuch.( Bände 1 - 2) Hueber Verlag, Deutschland, 2015.
 24. Лисенко Е.І Німецько-український, українсько-німецький словник 70000 слів. Вінниця : Нова Книга, 2012. 976 c.
 25. Ніколайчук С. Ніколайчук Ю. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів: німецько-російсько-український, українсько-російсько-німецький. Київ : ІНКОС, 2011. 320 с.

 

скачати PDF