Словник вступника

Абітурієнт
(від лат. Abiturus — той, хто повинен піти) у більшості країн — особа, що закінчує середній навчальний заклад. У СРСР із кінця 50-х рр. термін «абітурієнт» помилково отримав інше значення — особа, що має намір вступити на навчання до вищого навчального закладу. Чинне законодавство України про вищу освіту не вживає цього терміну; натомість застосовується більш доречний термін «вступник».
Аспірантура
спеціалізований підрозділ вищого навчального закладу або науково-дослідної установи з підготовки викладацьких і наукових кадрів високої кваліфікації.
Бакалавр
це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Вступна кампанія
сукупність заходів, спеціально організована на певний період робота, діяльність для здійснення у певний період часу вступу осіб на навчання у вищі навчальні заклади.
Вступне випробування
перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену або фахового випробування.
Вступний іспит
оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
Вступник
особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу.
ЄДБО
Єдина державна електронна база з питань освіти — автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб.
Зовнішнє незалежне оцінювання
це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, використовується для прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Конкурсний бал
сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти.
Конкурсний предмет
навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу.
Магістр
це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми — 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.
Молодший бакалавр
це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС. Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Право на зарахування поза конкурсом
право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до Умов прийому та Правил прийому до вищого навчального закладу.
Право першочергового зарахування
право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі.
Пріоритетність
показник, виражений цифрою від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де “1” є показником найбільшої пріоритетності заяви.
Рейтинговий список вступників
список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до Умов та Правил прийому до вищого навчального закладу.
Сертифікат ЗНО
(зовнішнього незалежного оцінювання) — документ, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, що видається особі за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання з навчального предмета (предметів).
Спеціаліст
освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти (повна вища освіта), який здобувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і передбачає оволодіння особою відповідною освітньо-професійною програмою та набуття спеціальних умінь та знань, достатніх для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. У прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «По вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII зазначено, що «освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка — диплома спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році; Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра».
Співбесіда
перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку.
Технічна помилка
описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.
Умови прийому на навчання до ВНЗ
(вищих навчальних закладів) — нормативно-правовий акт, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та на підставі якого здійснюється на конкурсній основі прийом на навчання до вищих навчальних закладів. Ці Умови є обов’язковими для вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування.
Фахове випробування
форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.