Положення
про Апеляційну комісію Академії адвокатури України

Затверджено наказом ректора Академії адвокатури України
№ 86 від 24 грудня 2020 року

1. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія ТОВ «Академія адвокатури України» (далі – Академія адвокатури України, Апеляційна комісія) створюється для розгляду по суті та вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, розгляду апеляцій вступників при оскарженні ними результатів вступного випробування і прийняття остаточного рішення.

1.2. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.3. Апеляційна комісія працює в умовах гласності і керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 (далі – Умови), Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 622 від 06.06.2016) (далі – Положення МОН України), Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ТОВ «Академія адвокатури України» в 2021 році, затверджених вченою радою Академії адвокатури України, протокол № 4 від 24 грудня 2020 р. (далі – Правила прийому), статутом ТОВ «Академія адвокатури України» та Положенням про Приймальну комісію Академії адвокатури України, затвердженим рішенням вченої ради Академії адвокатури України від 24 грудня 2020 р., протокол № 4 (далі – Положення).

1.4. Апеляційна комісія діє у період проведення вступних випробувань.

1.5. Порядок роботи Апеляційної комісії визначається цим Положенням, яке затверджує ректор Академії.

1.6. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

2. Склад Апеляційної комісії

2.1. До складу Апеляційної комісії входять Голова, заступник Голови, секретар комісії, члени комісії.

2.2. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Академії адвокатури України та вчителів системи загальної середньої освіти, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід.

2.3. При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Академії адвокатури України, інших закладів вищої освіти і наукових установ України.

2.4. Кількісний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до Академії адвокатури України в поточному році. У складі Апеляційної комісії повинні бути представлені фахівці з усіх предметів, з яких проводяться вступні випробування у поточному році.

2.5. Головою Апеляційної комісії призначається один з проректорів Академії, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.

2.6. Один з членів Апеляційної комісії призначається заступником Голови комісії.

2.7. Секретарем Апеляційної комісії призначається відповідальний секретар Приймальної комісії Академії.

2.8. Наказ про затвердження складу Апеляційної комісії видається ректором Академії не пізніше 1 березня 2021 року.

2.9. Склад Апеляційної комісії щорічно поновлюється не менше, як на третину.

3. Порядок роботи Апеляційної комісії

3.1. Відповідальність за організацію роботи Апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів проведення вступних випробувань, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційності інформації покладається на Голову комісії.

3.2. Секретар Апеляційної комісії:

 • приймає апеляційні заяви від вступників;
 • терміново після отримання апеляції від вступника повідомляє Голові Апеляційної комісії про необхідність скликання засідання комісії;
 • готує відповідні документи на розгляд Апеляційної комісії;
 • здійснює безпосередню організацію роботи Апеляційної комісії;
 • веде протоколи засідань Апеляційної комісії;
 • оголошує вступникові, апеляція якого розглядалася, рішення Апеляційної комісії;
 • подає в Приймальну комісію на затвердження рішення та звіт про роботу Апеляційної комісії.

3.3. Документами про діяльність Апеляційної комісії, що зберігаються протягом року в справах Приймальної комісії поточного року, є:

 • апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань;
 • протоколи засідань комісії;
 • матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань;
 • рішення, що прийняті Апеляційною комісією;
 • звіт про роботу Апеляційної комісії.

3.4. Засідання Апеляційної комісії проводяться по мірі надходження апеляцій від вступників. Скликає засідання Апеляційної комісії Голова комісії за повідомленням секретаря комісії про надходження апеляції. Голова та секретар Апеляційної комісії беруть участь у засіданні комісії згідно з посадовими обов’язками. На засідання запрошуються не менше двох членів Апеляційної комісії, один з яких повинен мати кваліфікацію, що відповідає предмету вступного випробування, на яке подана апеляція.

3.5. Оплата праці членів Апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за фактично відпрацьований час за нормами погодинної оплати праці, затвердженими Радою Академії адвокатури України.

3.6. Щорічна робота Апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Академії. Звіт повинен містити аналіз та узагальнення досвіду роботи Апеляційної комісії, а також пропозиції про заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи Апеляційної комісії (за потреби).

4. Порядок подання заяв на апеляцію

4.1. Вступник має право ознайомитися зі своєю перевіреною роботою та отримати пояснення щодо помилок і зауважень. Про бажання скористатися цим правом вступник подає заяву на ім’я Голови Приймальної комісії за зразком, поданим у Додатку 1 до цього Положення.

4.2. Після ознайомлення з роботою вступник зазначає на своїй заяві щодо ознайомлення про відсутність претензій до предметної комісії (екзаменаційної або фахової атестаційної, комісії для проведення співбесід) за зразком, поданим у Додатку 2 до цього Положення.

4.3. Якщо після ознайомлення зі своєю перевіреною роботою та надання пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, він має право подати апеляцію.

4.4. Апеляція подається у формі заяви на ім’я Голови Апеляційної комісії. У апеляційній заяві вказуються прізвище, ім’я, по батькові вступника, номер екзаменаційного листа та суть спірного питання. Заявником можуть бути оскаржені дії та рішення будь-якої предметної або фахової атестаційної комісії, комісії для проведення співбесід або її представника, якщо вони, на погляд вступника, призвели до порушення його прав та інтересів як вступника. Зразок апеляційної заяви подано у Додатку 3 до цього Положення.

4.5. Подані апеляційні заяви реєструються у відповідному журналі, до якого заносяться такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника, який подав апеляцію;
 • номер екзаменаційного листа;
 • дата складання вступного випробування, на результати якого подана апеляція;
 • назва вступного випробування, на результати якого подана апеляція;
 • дата подачі апеляції;
 • підпис вступника.

Після розгляду апеляції до цього журналу вносяться відомості про результат її розгляду із зазначенням реквізитів протоколів Апеляційної та Приймальної комісій.

4.6. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Академії, повинна бути обґрунтованою та подаватись ним особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів, але не пізніше, ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування. Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

4.7. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі від родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

4.8. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі вступника викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

5. Порядок розгляду апеляцій

5.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Якщо вступник не може бути присутнім при розгляді апеляції, він повинен зазначити це у апеляційній заяві.

5.2. Апеляції на результати вступних випробувань Апеляційна комісія розглядає у складі Голови комісії, секретаря (див. п. 3.4) та не менш ніж двох членів комісії з числа затверджених відповідним наказом, один з яких повинен мати кваліфікацію, що відповідає предмету вступного випробування, на яке подана апеляція (див. п. 3.4).

5.3. Якщо одночасно подано кілька апеляцій, вступники запрошуються на засідання Апеляційної комісії по одній особі.

5.4. Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново. Додаткове опитування вступника та повторне складання вступного випробування при розгляді апеляцій не допускається.

5.5. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам Апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

5.6. Під час розгляду апеляції члени Апеляційної комісії і заявник, а також голова відповідної предметної комісії (його заступник), мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в апеляції та наданих документах і матеріалах.

5.7. Під час розгляду апеляції сторонні особи на засідання Апеляційної комісії не допускаються.

5.8. Рішення щодо апеляції приймається простою більшістю голосів членів комісії, які розглядали апеляцію, на закритому засіданні комісії (без присутності вступника). У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав Голова комісії.

Якщо Апеляційна комісія визнає дії або рішення предметної комісії або її представника неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і зобов'язує відповідну предметну комісію або її представника усунути допущене порушення.

Якщо Апеляційна комісія визнає дії або рішення предметної комісії або її представника правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.

5.9. Під час засідання Апеляційної комісії ведеться протокол, в якому фіксується процес розгляду апеляції по суті та рішення комісії. Протоколи засідань комісії повинні чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів. Протокол підписують члени Апеляційної комісії (не менше двох осіб), секретар та голова Апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки за висновками Апеляційної комісії (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування. Випадки зміни виставлених екзаменаторами оцінок засвідчуються у відомості та екзаменаційному листі вступника підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії.

5.10. Рішення щодо апеляції оголошується заявнику у день розгляду апеляції.

Якщо заявник був присутній на засіданні Апеляційної комісії, йому пропонується в той же день підписати протокол засідання Апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з її рішенням за зразком, поданим у Додатку 4 до цього Положення.

Якщо заявник не брав участі у засіданні Апеляційної комісії відповідно до своєї заяви, секретар комісії повідомляє йому рішення комісії телефоном та/або електронною поштою, а якщо така можливість відсутня – про рішення комісії (апеляцію задоволено або у задоволенні апеляції відмовлено) секретар комісії повідомляє шляхом розміщення відповідного оголошення на дошці оголошень Приймальної комісії. Про свою згоду або незгоду з рішенням Апеляційної комісії вступник в цьому випадку може повідомити окремою заявою, у тому числі переданою засобами електронного зв’язку, не пізніше наступного дня після прийняття рішення Апеляційною комісією.

5.11. Якщо вступник не погоджується з рішенням Апеляційної комісії, члени комісії складають докладну рецензію, яка разом з перевіреною роботою (листком усної відповіді, листком відповіді на співбесіді) розглядається на найближчому засіданні Приймальної комісії.

5.12. Приймальна комісія на своєму засіданні затверджує рішення Апеляційної комісії або скасовує його і приймає остаточне рішення, про що складається протокол.

5.13. На вимогу заявника йому може бути видано витяг з протоколу засідання Апеляційної комісії та/або Приймальної комісії про прийняте щодо його апеляції рішення.

5.14. У разі незгоди вступника, який подав апеляцію, з рішенням Апеляційної комісії, затвердженим Приймальною комісією, воно може бути оскаржене у встановленому чинним законодавством порядку.


Додаток 1 до Положення про Апеляційну комісію Академії адвокатури України

Зразок заяви вступника на ознайомлення з екзаменаційною роботою

завантажити документ у форматі PDF


Додаток 2 до Положення про Апеляційну комісію Академії адвокатури України

Зразок розписки вступника про ознайомлення з екзаменаційною роботою

завантажити документ у форматі PDF


Додаток 3 до Положення про Апеляційну комісію Академії адвокатури України

Зразок заяви вступника на апеляцію

завантажити документ у форматі PDF


Додаток 4 до Положення про Апеляційну комісію Академії адвокатури України

Зразок розписки вступника про ознайомлення з рішенням Апеляційної комісії та згодою (незгодою) з ним

завантажити документ у форматі PDF