Переведення студентів та поновлення в число студентів

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Переведення студентів з одного закладу вищої освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

Переведення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється.

Переведення студентів, які навчаються за ОКР спеціаліст та ступенем магістр з однієї спеціальності на іншу, не допускається.

Студент, який бажає перевестись до Академії адвокатури України (далі – Академія), подає на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора Академії.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор Академії видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу вищої освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор закладу вищої освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого закладу вищої освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу закладу вищої освіти, від якого надійшов запит. У закладі вищої освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор Академії, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором Академії незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс закладів вищої освіти забороняється. Ректор має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості .

За результатами розгляду документів Приймальною комісією при позитивному рішенні видається наказ ректора про допуск до занять та до ліквідації академічної різниці.

Академічна різниця ліквідується згідно з графіком освітнього процесу, затвердженим ректором (як правило, перші два повні тижні кожного семестру: для першого семестру – перші два тижні вересня, для другого семестру – перші два тижні лютого). У разі необхідності, ректор може визначити студенту індивідуальний графік ліквідації академічної різниці, але не більше одного місяця від дня початку занять.